Historie turistiky v Petrovicích

   U zrodu organizované turistiky byli kolem roku 1970 manželé Kloudovi, zejména Květa rozená Hobzková. Vedla zahradnictví po svém otci, vlastně až do roku 2010, kdy se dožila 81 let. Byla veřejně činná v lidosprávě, v Sokole a také byla oporou souboru divadelních ochotníků. Zpočátku se o turistiku zajímala sama. Zúčastňovala se akcí v rámci okresu i kraje, později pak se skupinou mladých  a manželem  Jaroslavem pořádala cesty za vysokohorskou turistikou do Tater.

    Jaroslav Kloud byl tělem i duší fotbalistou, hrál na postu brankáře,  byl dlouholetým kapitánem a pokladníkem TJ Sokol.

   V roce 1974 na schůzi turistického oddílu bylo rozhodnuto pořádat po vzoru pochodu Praha – Prčice dálkový pochod se startem i cílem v Petrovicích a hned dostal název  Krajem kamenů.

K r a j e m   k a m e n ů

Prvý ročník se uskutečnil v sobotu 6. září 1975 na trasách 50 a 25 km a zúčastnilo se ho 120 pochodníků. Od počátků tohoto pochodu až dosud hlavní podíl na přípravě má Jarda řečený Bohoušek. Úkol  je to velmi náročný. V současné době je pochod pořádán na šesti trasách a dvou cyklojízdách. Musí se projít a označit každoročně v terénu trasy pochodu, které se obměňují a většinou procházejí významnými místy naší krajiny jako jsou viklany Vrškámen a Husova kazatelna, jeskyňáři u mlýna Melena, Onen Svět, Obděnice a v posledních létech rozhledna Hodětín u Kuníčka. Bohoušek stanovuje trasu, vyhotovuje mapky, popisy tras a prochází před pochodem naplánované trasy. V poslední době za pomoci mladších členů turistického oddílu. Mnohá místa se musí prosekat mačetou případně křovinořezem, obnovit lávky přes potok Brzina a za pomoci zemědělského družstva upravit polnosti.

P o c h o d  P r a h a -  P r č i c e

Petrovičtí turisté pomáhali pochod organizačně zajišťovat od počátku sedmdesátých let a na trase se startem v Petrovicích zajišťují start a kontrolní punkty dosud. Na startu 46. ročníku v roce 2011 se sešlo 571 turistů a z toho 140 vystoupalo i na rozhlednu u Kuníčka.

   V období let 1970 – 1980 v odboru turistiky TJ Sokol Petrovice bylo organizováno 30 členů. V současné době  z těchto členů již jedna třetina nežije.Ve svých počátcích se závěr turistické sezony konal v hospůdce Boženky Vlkové v Zahrádce. Později také v hospůdce na Kuní. V posledních letech se sešlost turistů a příznivců turistiky na zakončení turistického roku koná v klubovně Spolku divadelních ochotníků v Petrovicích. Při tom jsou promítány filmy  z pochodů nebo výletů členů, připomenuta životní výročí a případná úmrtí.

Počátky turistiky zachytil v kronice založené v roce 1979 Josef Diviš, bývalý ředitel školy v Petrovicích, který však již následující rok zemřel. Úvod této kroniky započal známou a pro turisty případnou básní F. L. Čelakovského.

Pocestný

Je to chůze po tom světě,

kam se noha šine,

sotva přejdeš jedny hory,

hned se najdou jiné.

 

Což je pánům, ti ve voze

sedí pěkně v suše,

ale chudý, ten za nimi

v dešti, blátě kluše.

 

Aj, co já dbám na té cestě

na psoty a sloty,

jen když já mám zdravé nohy,

k tomu dobré boty.

 

Však na pány v krytém voze

také někdy trhne,

jednou se jim kolo zláme,

jindy vůz se zvrhne.

 

A krom toho, až své pouti

přejedem a přejdem,

v jedné hospodě na nocleh

pán  nepán se sejdem…

 

Od roku 1980 do roku 1987 v kronice pokračovala Jarmila Hejlová. Ta započala básní Jana Čarka:

V úvoze kvetoucí trnka, louč vonná, již hoří,

šumění smrků, sekyry zpěv,

pěšinka kopretin v moři.

Pokoj chalup a světnic a tíže ovocných stromů,

motyky bijící prahory lomů,

věčně bublající splavy a tůně, kde stulíky plavou,

okýnka s fuksiemi a muškáty

a lampou petrolejovou –

To je domov můj.

 

V těchto letech je v kronice uváděno množství akcí. Například jen v roce 1980 akce lyžařské (7 akcí), pěší turistiky (14 akcí), cykloturistiky (7 akcí), vodní turistiky (16 akcí) i vysokohorské turistiky (Přechod bulharského pohoří Pirin – 5 účastníků).

   Každoročně je pořádáno mnoho akcí i na vzdálených místech, např. lyžařské turistiky. Přejezd Hrubého Jeseníku a Orlických hor, nebo cykloturistika na Slovensku (Týden na kole – trasa Rimavská Sobota – Stará Lubovňa, Kavkaz (18.7. – 29.7.1983 výstupy pod Elbrusem do výšky 5000 m).

   Od roku 1988 se  v kronice nacházejí jen pochvalné zápisy účastníků pochodů  Krajem kamenů  a případné veršovánky, např.

Neušli jsme málo,

počasí nám přálo.

Kamenitým krajem,

naším českým rájem.

Vybrali jste trasu,

dle našeho vkusu.

Stejně šťastnou ruku

přejem v příštím roku.                                      10. 9. 1988 Královi z Prahy

Pochod Krajem kamenů se stal spolu s Cestou pohádkovým lesem tradicí. Tato doba však kolektivní organizovanosti nepřála, a tak zejména cykloturistika, vodácký sport i lyžování se vyvíjelo individuálně.

P o h á d k o v ý    l e s

 Tato akce se poprvé konala 4. 6. 1983. Na její přípravě se podílelo 17 členů. Šlo asi 60 dětí a byla to akce první tohoto druhu v širokém okolí. V současné době se s cestami pohádkovým lesem roztrhl pytel. Petrovičtí turisté zorganizovali tuto akci v roce 2011 už po sedmadvacáté. Obvyklou trasu 3 km dlouhou prošlo 349 dětí s doprovodem 400 dospělých. Děti se setkaly s pohádkovými postavami na 18 stanovištích. Účinkovalo 30 dospělých a 33 dětí.

   Odbor KČT je součástí Sportovního klubu Petrovice, který vznikl v roce 1990 z původního odboru turistiky TJ Sokol. V průběhu každého roku organizuje pro příznivce turistiky 3 hlavní akce:

Praha – Prčice se startem v Petrovicích

Cesta pohádkovým lesem v první polovině června,

Kraje kamenů – start i cíl v Petrovicích, každou druhou sobotu v měsíci září.

Kromě těchto akcí jsou pro veřejnost pořádány akce:

Novoroční výšlap (1. ledna)

 Velikonoční výšlap – Po Brzině do Brziny.

   Petrovičtí turisté a příznivci turistiky se zúčastňují také pochodů pořádaných v našem regionu. Jsou to např.:

Z Onoho Světa na Onen Svět

Hory doly Počepice

Za botanickými perlami Čertova břemene

Výstup na Velký Blaník

Putování za Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan

Kamýcká šlápota

Z Kovářova do Kovářova

Přes dva mosty  a jiné.

Nepravidelně jsou pořádány krátké pochody v nejbližším okolí Petrovic nazvané Petrovickem cestou necestou:

Za neznámými kameny Petrovicka

Po místech zapomenutých těžeb, za uranem a jinými zajímavostmi

Posvícenský výšlap okolím Petrovic.

Kromě toho byla uspořádána v místní knihovně výstava Petrovice na starých pohlednicích a fotografiích, výlet do Matoušovského mlýna spojený s turistickými pochody kolem Lužnice, Šumavská akce na lyžích v Dobré u Českých Žlebů.

   Předseda KČT Jaroslav Kloud každoročně obnovuje značení některých turistických tras. Od roku 1974, co dělá značkaře, obnovil s manželkou Květou (značkařkou od r. 1987) 2010 km. Nyní má již vyškoleného nástupce Václava Trču.

   Za 40 let organizované turistiky v Petrovicích bylo uspořádáno velké množství turistických pochodů pěších, do hor, akcí na vodě, lyžích a kolech. Většinou se na nich podíleli členové kromě již jmenovaných z rodiny Kloudových, také z rodin Lomozových, Mikyškových, Kubíčkových, Šnajdrových, Šímových, Topičových, Kocourkových, Fedasových, Špičákových, Divokých  a Kdolských, dále pak Dobřena Šáchová a Slávka Bendová. Další se odstěhovali nebo odešli tam, odkud není návratu. Naposled přišli do turistického oddílu pánové Václav Trča, Dušan Šimeček a Jan Matoušek.

  O pořádaných akcích jsou občané pravidelně informováni v Sedlčanském kraji, Milevských novinách a na webových stránkách  internetu www.kt.petrovice.ic.cz

 

Srpen 2011                                                 Václav Kdolský

                                                                Kronikář KČT SK Petrovice